Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.06.2009 06:10 - Сериозна предизборна програма
Автор: spassovm Категория: Политика   
Прочетен: 3460 Коментари: 1 Гласове:
0ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА НДСВ

 

ЖИВОТ ПО ПРАВИЛАТА –

ПОЛИТИКАТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕ БЪЛГАРИЯ

 

„Когато човек искрено носи в сърцето си каузата България, няма невъзможни неща.”
Симеон Сакскобургготски

От своето създаване НДСВ работи за утвърждаването на България като модерна европейска страна – с модерни идеи, градивност, умереност и толерантност в управлението.

Днес предлагаме съгласие и обединяване на усилията на възможно повече обществени сили и среди, на гражданите на България, около една общонационална цел – да се повишат чувствително жизненият стандарт и качеството на живот в условията на европейското членство. За да постигнем тази цел, НДСВ извежда следните приоритети:

 

1. Икономически решения за преодоляване на кризата. Поставяне на акцент върху „икономиката на знанието” – за да стане „красива България” и „УМНА БЪЛГАРИЯ”.

 

2. Политика в подкрепа на семейството и младите.

 

3. По-добро качество на живота – добро и достъпно здравеопазване, качествено образование, чиста околна среда.

 

4. Прозрачност и отчетност,  върховенство на закона и свобода на личността.

 

1. Икономически решения за преодоляване на кризата:

 

1.1. Запазване на валутния борд и въвеждане на еврото като официална валута в България до 2013 г. при настоящия курс на лева.

1.2. Поддържане на разумна бюджетна политика и ниски данъци:

·        Бюджетните разходи да се ограничават с 0,5-1 процентен пункт годишно и да се намалят в посока 35-36% от БВП до 2013 г.

·        Продължаване на политиката за постепенно намаление на осигурителната тежест – с още 5 процентни пункта.

·        Намаляване на данъка върху доходите на едноличните търговци от 15% на 10% до 2010 г.

·        Намаляване на данъка върху дивидентите от 5% на 2,5% до 2010 г.

·        Запазване на 0% данък върху капиталовите печалби и доходите от лихви.

·        По-бързо възстановяване на ДДС – ефективно в срок от 1 месец.

·        Държавата (НАП) да плаща лихви при забавяне на възстановяването на данъци.

·        Концесиониране на автомагистрали, летища, пристанища и други инфраструктурни обекти.

·        Създаване на дългосрочни програми за устойчиво развитие на туризма в партньорство с местната власт и неправителствените организации. Значително увеличаване на средствата за международна туристическа реклама за представяне България като привлекателна дестинация.

 

1.3. Задълбочени реформи в публичния сектор:

·        Закриване на ненужни или преструктуриране на неефективни административни структури.

·        Ограничаване на текущите административни разходи.

·        Намаляване на броя на заместник-министрите и заместник областните управители.

 

2. Политика в подрепа на младите и на семейството:

·        Активна политика за подкрепа на семейството, на равните възможности на жените и мъжете.

·        До 3 безплатни процедури ин витро за всички семейства, които се нуждаят от тях.

·        Майките да получават еднократна помощ при раждане на всяко дете от 600 лева.

·        Детските добавки да бъдат за всички деца.

·        Ваучери за децата за детски градини от 100 лева месечно.

·        Опростени процедури за осиновяване на деца от домове от български граждани.

·        Увеличена държавна субсидия за фонда за лечение на деца.

·        Опрощаване на студентските кредити на семейства с две и повече деца.

·        Допълнителни облекчения от данъчната основа за семействата с деца и жилищни кредити.

·        Жилищна политика за подобряване на качеството на живота на младите семейства.

 

3. По-добро качество на живота:

 

3.1.         Качествено и достъпно здравеопазване:

·        Въвеждане на по-ефикасни гаранции за спазването на правата на пациента – приемане на Закон за правата на пациента. Актуализация на здравноосигурителния модел и повишаване на ефективността на здравноосигурителната услуга.

·        Ясно регламентиране на обхвата на основния пакет медицински услуги, заплащан от НЗОК, и участието на пациента при споделяне на разходите.

·        Ефективна конкуренция в здравния сектор и защита правата на пациентите.

·        Обвързване на качеството на медицинските дейности с финансирането им.

·        Информационно осигуряване на здравната система.

·        Изградждане на система за превенция и ранно откриване на заболяванията.

 

3.2.           Качествено образование:

3.2.1. Училищно образование:

·        Продължаване на укрепването на средищните училища и на политиките срещу отпадане от училище – училищни автобуси, целодневно обучение, столово хранене, безплатни учебници, допълнителна работа с изоставащи деца.

·        Модернизация на системата на професионалното образование.

·        Повишаване на качеството на училищното образование, включително чрез по-широко навлизане на информационни и комуникационни техонологии (ИКТ) в училище и засилване на чуждоезиковото обучение на учениците.

·        Утвърждаване и доразвитие на новия модел на финансиране на училищното образование – единен стандарт, самостоятелни бюджети на училищата, силно программно финансиране.

·        Въвеждане на мандатност на директорите и задължение за периодична атестация.

·        Въвеждане на модел за кариерно развитие на учителите и завършване на системата за диференцирано заплащане.

·        Приемане на нов закон в областта на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.

 

3.2.2. Висше образование:

·        Предоставяне на по-голяма финансова самостоятелност на висшите училища, включително при определянето на таксите. Гарантиране на достъпа до висше образование чрез студентски кредити и стипендии.

·        Развитие на системата за оценка на качеството на висшето образование чрез промени в режима на акредитация и изграждане на рейтинг-скали на висшите училища.

·        Въвеждане на нов динамичен модел за кариерно израстване на академичния и научния състав – приемане на нов закон в областта на научните степени и научните длъжности.

·        Осигуряване на по-добри условия за мобилност на преподаватели и студенти чрез засилване на чуждоезиковото обучение, въвеждане на курсове и програми на чужд език, ефективно прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити и др.

3.3. Чиста околна среда:

·        Съвременни екологични решения в политиките за развитие на всички сектори на икономиката и на регионите.

·        Създаване на единна Агенция за контрол на безопасността на храните.

·        Тясно партньорство на институциите с обществеността и бизнеса при управление на околната среда.

·        Създаване на възможности за инвестиции в сектор „Околна среда” чрез публично-частни партньорства.

·        Изпълнение на международните ангажименти на България за разрешаване на глобалните екологични проблеми.

·        Реално интегрирано управление на отпадъците:

§         предотвратяване и намаляване на образуваните отпадъци и нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;

§         въвеждане на система за компостиране на отпадъци и изграждане на инсталации за предварително третиране и преработка на битови отпадъци;

§         организиране на разделно събиране на отпадъците във всички населени места, особено на отпадъци с повишен риск за околната среда – батерии, акумулатори, луминисцентни лампи, отработени масла, излезли от употреба електрически и електронни уреди и др. – и изграждане на специализирани съоръжения за преработка на тези отпадъци.

 

4. Прозрачност и отчетност, върховенство на закона и свобода на личността:

 

·        Засилване на гаранциите за правата и свободите на всички граждани, като се постави специален акцент върху неприкосновеността на личния живот, личната сигурност и тайната на кореспонденцията и интернет комуникациите. Ефикасна защита от дискриминация.

·        Реформа на избирателната система: провеждане на национален референдум, в който гражданите да се произнесат дали да бъде въведено задължителното гласуване.

·        Иницииране на широка обществена дискусия за преструктуриране на съдебната система чрез промени в Конституцията, за да се осигури достъпно, бързо и справедливо правосъдие.

·        Прозрачно кадрово, финансово и административно управление на органите на съдебната власт. Въвеждане на показатели за индивидуална оценка на труда и поощрения в съдебната власт.

·        Решително подобряване на процедурите за търговска регистрация, решаване на търговски спорове и подобряване на съдебното изпълнение в тази сфера.

·        Реформа на МВР и службите за сигурност в съответствие със стандартите на ЕС и НАТО, за да станат реален гарант за правата на гражданите, а не „играч” на полето на бизнеса и политиката.

·        Създаване и поддържане на надеждни механизми за парламентарен контрол върху бюджета, приоритетите и ефикасността в работата на МВР и службите за сигурност.

·        Съкращаване на ненужната бюрокрация в МВР за сметка на увеличаване на полицейския състав, за да може и в малките населени места да има реално присъствие на органите на реда.

·        Постигане на пълноправно членство в Шенгенското пространство по време на следващия управленски мандат.

·        Чувствително повишаване на броя и качеството на административните услуги, извършвани по електронен път.

Достиженията, които политиката на НДСВ има през последните осем години, са доказателство, че когато се загърби теснопартийният интерес, най-убедително се защитават националните цели и интереси. Затова през 2005 г. поехме отговорността да участваме в коалиционното управление. През следващите четири години ни бяха отправени немалко критики. Но ние успяхме да изпълним ангажиментите си и постигнахме главното: да гарантираме стабилността и развитието на България като модерна европейска държава. НДСВ доказа, че политическите обещания могат да се изпълняват:

·        Постигнахме мечтаното от поколения българи присъединяване към развития и модерен свят чрез пълноправно членство в НАТО и в Европейския съюз.

·        През последните години българската икономика расте устойчиво с едни от най-високите темпове в Европа, трайно нарасна заетостта и намаля безработицата.

·        Българските финансова и банкова системи днес са стабилни и гарантират спокойствието на хората и бизнеса в условията на световна финансова криза.

·        Въведохме най-ниските данъци в Европа и привлякохме чужди инвестиции, които са най-големите в ЕС на глава от населението.

·        Днес живеем по-спокойно, раждаемостта отново нараства, има работа за младите, образованите и трудолюбивите.

·        Политическата стабилност и предвидимост на НДСВ привлякоха инвеститорския интерес и създадоха възможност за бизнеса и семействата да планират бъдещето си в България.

Като центристка партия и занапред ще залагаме на умереността и търпеливото търсене на по-широко обществено съгласие по националните каузи. Убедени сме, че само такава прагматична и разумна политика носи на хората усещането за дългосрочна стабилност и баланс в обществените процеси. Както и досега ще продължим да защитаваме добрите политики и ще бъдем опозиция на лошата инерция в управлението.

НДСВ има волята, куража и компетентността да работи за превръщането на България в страна, в която успяват почтените, работливите и предприемчивите. Днес, повече от всякога, трябва да работим за живот по европейски правила, които дават възможности на всички и изискват отговорност от всеки.

 
Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. анонимен - А земеделието и животновъдството?
29.06.2009 12:19
Основни отрасли в държавата или смяна на курса-производство на автомобили например?
Не разбирам това огромно желание на политиците вече 20 години да ликвидират земеделието и животновъдството-как е възможно едно кафе да струва колкото 4 литра мляко?
Или пък си казвате-какво да им обръщаме внимание на тия" селяни"Да си реват там колкото си искат,пък докогато издържат.После-внос ..
И какво ,нашата държава се превръща в един консуматор на стоки от Европейския съюз,което сигурно за тях е изгодно,но защо няма кой да защити държавата си ,а я продава толкова лесно за някакви пари и не мисли,че утре тук ще живеят децата му и ще ядем "боклуците "на ЕС,земите ни ще пустеят.
Е,аз не съм земеделец или животновъд,аз съм ветеринарен лекар,завършил в България и пожелал да остане и да работи в държавата си професията ,която отнема 6 години за придобиване на знания и умения в Университета и ежедневно четене след това -да,ще кажете по избори всички"реват",но професията ни си отива заедно със животновъдството-това е сигнал за тревога!!!!Дано някой го чуе..................
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: spassovm
Категория: Политика
Прочетен: 646737
Постинги: 106
Коментари: 569
Гласове: 471
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031